Přeskočit na obsah

Pravidla internetového obchodu

WWW.BWCOMPANYSHOP.COM

§ 1 OBECNÍ USTANOVENÍ

Obchod www.bwcompanyshop.com funguje na základě pravidel stanovených v tomto Řádu.

Řád stanovuje podmínky uzavírání a ukončování Smluv o prodeji produktu a způsob postupu při reklamacích, jakož i druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickou cestou obchodem www.bwcompanyshop.com, pravidla poskytování těchto služeb, podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb elektronickou cestou.

Každý Uživatel služeb je s okamžikem podniknutí kroků směřujících k využívání Elektronických služeb obchodu www.bwcompanyshop.com povinen dodržovat ustanovení tohoto Řádu.

V případech neupravených v tomto Řádu se použijí následující předpisy:

zákon o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002,

zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014,

zákon o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ze dne 23. září 2016,

zákon Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964.

a další příslušné předpisy polského práva.

§ 2 DEFINICE UVEDENÉ V ŘÁDU

ŘÁD – tento řád obchodu.

OBCHOD – Internetový obchod Poskytovatele služeb provozovaný na adrese www.bwcompanyshop.com.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou Poskytovatelem služeb pro Uživatele služeb prostřednictvím Obchodu.

FORMULÁŘ REGISTRACE – formulář dostupný na internetové stránce www.bwcompanyshop.com umožňující vytvoření Účtu.

ÚČET – označený individuálním jménem (přihlašovacím jménem) a heslem, soubor zdrojů v teleinformatičním systému Poskytovatele služeb, v němž jsou shromažďovány údaje Uživatele služeb včetně informací o podaných Objednávkách.

FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY – formulář dostupný na internetové stránce www.bwcompanyshop.com umožňující podání Objednávky.

SYSTÉM HODNOCENÍ – Elektronická služba poskytnutá Zákazníkům Poskytovatelem služeb, umožňující umístění hodnocení týkajících se Produktů.

PRODEJCE, POSKYTOVATEL SLUŽEB – společnost B&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapsaná do Rejstříku podnikatelů Soudem okresním pro Krakov-Střed ve Krakově, XII hospodářský oddíl Krajowego Rejestru Sądowego pod číslem KRS: 0000772290. Základní kapitál: 280 000,00 ZŁ. Místo provozování činnosti a adresa pro doručování: ul. Słowackiego 4D/2, 34-120 Andrychów, NIP: 5512638820, REGON: 382600445, e-mailová adresa: sklep@bwcompany.pl, telefonní číslo: +48 506 175 899.

UŽIVATEL SLUŽEB – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní osobnosti, které zákon přiznává právní způsobilost využívat Elektronickou službu.

KLIENT – Uživatel služeb, který má v úmyslu uzavřít nebo uzavřel Smlouvu o prodeji s Prodejcem.

SPOTŘEBITEL – fyzická osoba, která s podnikatelem provádí právní úkon nesouvisející přímo s její hospodářskou nebo profesní činností.

PODNIKATEL – fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka nebudecí právnickou osobou, které zákon přiznává právní způsobilost, provozující ve svém vlastním jménu hospodářskou činnost nebo profesní činnost.

PRODUKT – v Obchodě dostupná movitá věc nebo služba, která je předmětem Smlouvy o prodeji mezi Klientem a Prodejcem.

SMLOUVA O PRODEJI – Smlouva o prodeji Produktu uzavřená mezi Klientem a Prodejcem prostřednictvím Obchodu.

OBJEDNÁVKA – projev vůle Klienta představující nabídku uzavření Smlouvy o prodeji Produktu s Prodejcem.

CENA – hodnota vyjádřená v peněžních jednotkách, kterou je Klient povinen zaplatit Prodejci za Produkt.

§ 3 INFORMACE O PRODUKTECH A JEJICH OBJEDNÁVÁNÍ

Obchod www.bwcompanyshop.com provádí prodej Produktů prostřednictvím internetu.

Produkty nabízené v Obchodu jsou nové, souladné s dohodou a byly legálně uvedeny na polský trh.

Informace nacházející se na internetových stránkách Obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu právních předpisů. Klient, podávající Objednávku, podává nabídku koupě určitého Produktu za podmínek uvedených v jeho popisu.

Cena Produktu zobrazená na internetové stránce Obchodu je uvedena v polských zlotých (PLN) a zahrnuje všechny složky včetně daně z přidané hodnoty. Cena nezahrnuje náklady na doručení.

Cena Produktu zobrazená na stránce Obchodu je závazná v okamžiku podání Objednávky Klientem. Tato cena se nezmění bez ohledu na změny cen v Obchodu, které se mohou vztahovat k jednotlivým Produktům po podání Objednávky Klientem.

Prodejce jasně informuje Klienty o jednotkových Cenách, jakož i o akcích a sníženích cen Produktů. Vedle informací o snížení ceny Produktu Prodejce zobrazuje nejnižší Cenu tohoto Produktu, která platila ve lhůtě 30 dnů před zavedením snížení, a pokud je Produkt nabízen k prodeji ve lhůtě kratší než 30 dnů – Prodejce zobrazuje nejnižší Cenu Produktu, která platila ve lhůtě od dne zahájení nabízení tohoto Produktu k prodeji do dne zavedení snížení.

Objednávky lze podávat prostřednictvím internetové stránky pomocí Formuláře Objednávek (Obchod www.bwcompanyshop.com) – 24 hodin denně po celý rok.

K podání Objednávky Klient nemá povinnost registrace Účtu v Obchodě.

Podmínkou podání Objednávky v Obchodě Klientem je seznámení se s Řádem a přijetí jeho ustanovení v průběhu podávání Objednávky.

Obchod realizuje Objednávky podané od pondělí do pátku v pracovních hodinách Obchodu tj. od …. do …. ve všední dny. Objednávky podané ve všední dny po hodině …., v soboty, neděle a svátky budou zpracovávány následujícího pracovního dne.

Produkty v akci (výprodeji) mají omezené množství kusů a Objednávky na ně budou realizovány podle pořadí jejich příchodu až do vyčerpání zásob daného Produktu.

§ 4 UZAVŘENÍ SMLOUVY O PRODEJI

Ke uzavření Smlouvy o prodeji je nezbytné předchozí podání Objednávky Klientem způsoby poskytnutými Prodejcem v souladu s § 3 odst. 7 a 9 Řádu.

Po podání Objednávky Prodejce okamžitě potvrdí její přijetí.

Potvrzení přijetí Objednávky, o němž je řeč v odst. 2 tohoto paragrafu, zavazuje Klienta jeho Objednávkou. Potvrzení přijetí Objednávky probíhá zasláním e-mailové zprávy.

Potvrzení přijetí Objednávky obsahuje:

potvrzení všech podstatných prvků Objednávky,

formulář pro odstoupení od smlouvy,

tento Řád obsahující poučení o právu odstoupit od smlouvy.

S okamžikem přijetí e-mailové zprávy, o níž je řeč v odst. 4 tohoto paragrafu, je uzavřena Smlouva o prodeji mezi Klientem a Prodejcem.

Každá Smlouva o prodeji bude potvrzena dokladem o nákupu (Paragon), který bude přiložen k Produktu a/nebo zaslán elektronickou poštou na e-mailovou adresu Klienta uvedenou ve Formuláři Objednávky.

§ 5 ZPŮSOBY PLATBY

Prodejce poskytuje následující způsoby platby:

platba tradičním převodem na bankovní účet Prodejce,

platba prostřednictvím elektronického systému plateb (PayPal.pl, PayU.pl).

V případě platby tradičním převodem, platbu je nutné provést na bankovní účet číslo: …………………… (Banka ………… S.A.) B&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Słowackiego 4D/2, 34-120 Andrychów, NIP: 5512638820. V předmětu převodu je nutné uvést „Objednávka č. …“.

V případě platby prostřednictvím elektronického systému plateb Klient provede platbu před zahájením realizace Objednávky. Elektronický systém plateb umožňuje platbu pomocí kreditní karty nebo rychlého převodu z vybraných polských a zahraničních bank.

Klient je povinen zaplatit cenu z titulu Smlouvy o prodeji ve lhůtě 3 pracovních dnů od dne jejího uzavření, pokud Smlouva o prodeji nestanoví jinak.

V případě výběru platebních způsobů uvedených v odst. 1.1 a 1.2 tohoto paragrafu bude Produkt odeslán až po jeho zaplacení.

§ 6 NÁKLADY, TERMÍN A ZPŮSOBY DORUČENÍ PRODUKTU

Náklady na doručení Produktu, které hradí Klient, jsou stanoveny během procesu podávání Objednávky a jsou závislé na výběru způsobu platby a způsobu doručení zakoupeného Produktu.

Na termín doručení Produktu se skládá čas kompletování Produktu a čas doručení Produktu dopravcem:

čas kompletování Produktů trvá do 1 pracovního dne od momentu:

započtení finančních prostředků uhrazených z titulu Smlouvy o prodeji na účtu Prodejce

nebo kladné autorizace transakce elektronickým systémem plateb

nebo přijetí Objednávky k realizaci Prodejcem v případě výběru platby na dobírku,

doručení Produktů představujících movité věci dopravcem nastává v termínu deklarovaném jím, tj. do 3 pracovních dnů od momentu odeslání zásilky (doručení probíhá výhradně ve všední dny s výjimkou sobot, neděl a svátků).

Zakoupené v Obchodě Produkty jsou odesílány prostřednictvím kurýrní firmy.

§ 7 REKLAMACE PRODUKTU

Základ a rozsah odpovědnosti Prodejce vůči Klientovi, který je Spotřebitelem nebo subjektem, o němž je řeč v § 10 Řádu z titulu nesouladu Produktu s dohodou jsou stanoveny zákonem o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014,

Základ a rozsah odpovědnosti Prodejce vůči Klientovi, který je Podnikatelem, o němž je řeč v § 9 z titulu záruky jsou stanoveny zákonem Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964.

Prodejce je odpovědný vůči Klientovi, který je Spotřebitelem nebo subjektem, o němž je řeč v § 10 Řádu za nesoulad Produktu s dohodou existující v okamžiku dodání Produktu a zjištěný během 2 let od té chvíle, pokud doba trvanlivosti Produktu stanovená Prodejcem nebo osobami jednajícími v jeho jménu je delší.

Oznámení o nesouladu Produktu s dohodou a podání příslušného požadavku lze provést prostřednictvím e-mailu na adrese: sklep@bwcompany.pl nebo písemně na adrese: ul. Słowackiego 4D/2, 34-120 Andrychów.

V předešlé zprávě ve formě písemné nebo elektronické je třeba uvést co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku nesrovnalosti a kontaktní údaje. Uvedené informace významně usnadní a urychlí posouzení reklamace Prodejcem,

Pro hodnocení nesrovnalostí a nesouladu Produktu s dohodou, má Spotřebitel nebo subjekt, o němž je řeč v § 10 Řádu povinnost poskytnout Produkt Prodejci, a Prodejce je povinen jej převzít na svůj náklad.

Prodejce se postaví k požadavku Klienta okamžitě, nejpozději však do 14 dnů od momentu jejího přijetí.

V případě reklamace Klienta, který je Spotřebitelem nebo subjektem, o němž je řeč v § 10 Řádu – nezpracování reklamace do 14 dnů od jejího oznámení je rovnocenné s jejím uznáním.

Klient, který je Spotřebitelem nebo subjektem, o němž je řeč v § 10, může požadovat v první řadě výměnu nebo opravu Produktu Prodejcem. Snížení ceny a odstoupení od smlouvy může Klient požadovat pouze v případech uvedených v zákoně o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (m.j. v případě, kdy nesoulad zboží s dohodou je podstatný, kdy Prodejce odmítl dovést zboží do souladu s dohodou nebo kdy nesoulad zboží s dohodou trvá dál, přestože Prodejce již zkusil dovést zboží do souladu s dohodou).

V souvislosti s odůvodněnou reklamací Klienta, který je Spotřebitelem nebo subjektem, o němž je řeč v § 10 Řádu Prodejce přiměřeně:

pokryje náklady na opravu nebo výměnu a opětovné dodání Produktu Klientovi,

sníží cenu Produktu (snížená Cena musí zůstat v poměru Ceny zboží souladného s dohodou k zboží nesouladnému s dohodou) a vrátí Spotřebiteli nebo subjektu, o němž je řeč v § 10 hodnotu snížené Ceny nejpozději do 14 dnů od přijetí prohlášení o snížení Ceny od Spotřebitele nebo subjektu, o němž je řeč v § 10,

v případě odstoupení od smlouvy Spotřebitelem nebo subjektem, o němž je řeč v § 10 – Prodejce vrátí mu Cenu Produktu nejpozději do 14 dnů od dne přijetí vráceného zboží nebo důkazu jeho odeslání. V případě odstoupení od smlouvy je Spotřebitel nebo subjekt, o němž je řeč v § 10 povinen okamžitě vrátit zboží Prodejci na náklad Prodejce.

Odpověď na reklamaci je předávána na papíře nebo jiném trvalém nosiči např. e-mailová zpráva nebo SMS.

§ 8 PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

S výhradou odst. 10 tohoto paragrafu, Klient, který je zároveň Spotřebitelem nebo subjektem, o němž je řeč v § 10 Řádu, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit bez udání důvodu podáním příslušného prohlášení v lhůtě 14 dnů. K zachování tohoto termínu stačí odeslat poskytnuté prohlášení o odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy je Smlouva o prodeji považována za neuzavřenou a Spotřebitel nebo subjekt, o němž je řeč v § 10 Řádu mají povinnost vrátit Produkt Prodejci nebo předat jej osobě oprávněné Prodejcem k převzetí okamžitě, avšak nejpozději do 14 dnů od dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud Prodejce nenavrhl, že si Produkt sám vyzvedne. K zachování termínu stačí odeslat Produkt před jeho uplynutím.

V případě odstoupení od Smlouvy o prodeji je nutné vrátit Produkt na adresu: ul. Słowackiego 4D/2, 34-120 Andrychów.

Spotřebitel nebo subjekt, o němž je řeč v § 10 Řádu, nesou odpovědnost za snížení hodnoty Produktu, které je výsledkem jeho používání přesahujícího nezbytnost k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Produktu, pokud Prodejce neinformoval Spotřebitele nebo subjekt, o němž je řeč v § 10 o způsobu a termínu výkonu práva odstoupit od smlouvy, a také mu neudělil vzor formuláře odstoupení od smlouvy. Aby mohli zjistit povahu, vlastnosti a funkčnost Produktů, měli by se Spotřebitel nebo subjekt, o němž je řeč v § 10 Řádu, zacházet s Produkty a kontrolovat je pouze stejným způsobem, jakým by to mohli učinit v kamenném obchodě.

S výhradou odst. 6 a 8 tohoto paragrafu Prodejce provede vrácení hodnoty Produktu spolu s náklady na jeho doručení stejným způsobem platby, jakého použil Spotřebitel, pokud se Spotřebitel nebo subjekt, o němž je řeč v § 10 Řádu, výslovně nesouhlasili s jiným způsobem vrácení, který není pro ně spojen s žádnými náklady. S výhradou odst. 7 tohoto paragrafu vrácení nastane okamžitě, nejpozději však do 14 dnů od momentu přijetí od Prodejce prohlášení o odstoupení od Smlouvy o prodeji.

Pokud si Spotřebitel nebo subjekt, o němž je řeč v § 10 Řádu, vybrali způsob doručení Produktu jiný než nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený Obchodem, Prodejce není povinen vrátit jim poněsené nimi dodatečné náklady.

Pokud Prodejce nenavrhl, že si Produkt sám vyzvedne od Spotřebitele nebo subjektu, o němž je řeč v § 10 Řádu, může se zdržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele do chvíle přijetí zboží zpět nebo dodání od Spotřebitele nebo subjektu, o němž je řeč v § 10 Řádu, důkazu jejího odeslání v závislosti na tom, která z událostí nastane dříve.

Spotřebitel nebo subjekt, o němž je řeč v § 10 Řádu, odstupující od Smlouvy o prodeji podle odst. 1 tohoto paragrafu, nesou pouze náklady na odeslání Produktu Prodejci.

Čtrnáctidenní lhůta, během níž může Spotřebitel nebo subjekt, o němž je řeč v § 10 Řádu, odstoupit od smlouvy, se počítá:

pro smlouvu, v rámci níž Prodejce vydává Produkt, přičemž je povinen převést jeho vlastnictví – od dne, kdy Spotřebitel nebo subjekt, o němž je řeč v § 10 Řádu (nebo osoba jimi určená jiná než dopravce) převzal Produkt do svého vlastnictví,

pro smlouvu, která zahrnuje více Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo částech – od převzetí do vlastnictví posledního Produktu, jeho dávky nebo části,

pro smlouvu, která spočívá v pravidelném dodávání Produktu po určitou dobu – od převzetí do vlastnictví prvního z Produktů,

pro ostatní smlouvy – od dne uzavření smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší Spotřebiteli nebo subjektu, o němž je řeč v § 10 Řádu, v případě Smlouvy o prodeji:

v níž předmětem plnění je zboží nepředfabrikované, vyrobené podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb,

v níž předmětem plnění je zboží dodávané v zapečetěném obalu, které po otevření obalu nelze vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání,

v níž předmětem plnění jsou zboží, které se po dodání kvůli své povaze stávají nerozlučně spojenými s jinými věcmi,

o poskytnutí služeb, za které je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud podnikatel plně poskytl službu s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování informován o tom, že po dokončení poskytování podnikatelem ztratí právo odstoupit od smlouvy a vzal to na vědomí,

v níž předmětem plnění je zboží rychle se kazící nebo mající krátkou dobu použitelnosti.

Právo odstoupit od Smlouvy o prodeji přísluší jak Prodejci, tak Klientovi v případě nesplnění závazku druhou stranou smlouvy v přesně stanoveném termínu.

§ 9 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ (B2B)

V tomto paragrafu jsou uvedena ustanovení týkající se výhradně podnikatelů nechráněných ochranou vyplývající ze zákona o právech spotřebitelů, o němž je řeč v § 10 Řádu.

Prodejci přísluší právo odstoupit od Smlouvy o prodeji uzavřené s Klientem nejsoucím Spotřebitelem ve lhůtě 14 pracovních dnů od dne jejího uzavření. Odstoupení od Smlouvy o prodeji v tomto případě může nastat bez udání důvodu a nevyvolává na straně Klienta nejsoucího Spotřebitelem žádné nároky vůči Prodejci.

Prodejce má právo omezit vůči Klientům nejsoucím Spotřebiteli poskytnuté způsoby platby včetně požadavku na provedení zálohy části nebo celé ceny prodeje bez ohledu na vybraný Klientem způsob platby a skutečnost uzavření Smlouvy o prodeji.

Výhody a břemena spojená s Produktem a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Produktu přecházejí na Klienta nejsoucího Spotřebitelem s okamžikem vydání Produktu Prodejcem dopravci. Prodejce v takovém případě nepřebírá odpovědnost za ztrátu, ubytek nebo poškození Produktu vzniklé od momentu přijetí Produktu k přepravě až do jeho vydání Klientovi, stejně jako za zpoždění v přepravě zásilky.

V případě odeslání Produktu Klientovi prostřednictvím dopravce je Klient nejsoucí Spotřebitelem povinen prozkoumat zásilku ve lhůtě a způsobem přijatým u zásilek tohoto druhu. Pokud zjistí, že během přepravy došlo k ubytku nebo poškození Produktu, je povinen provést veškeré činnosti nezbytné k určení odpovědnosti dopravce.

Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu o poskytování Elektronické služby s okamžitou platností a bez udání důvodů zasláním Uživateli služeb nejsoucího Spotřebitelem prohlášení o vypovězení.

§ 10 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ NA PRAVÁCH SPOTŘEBITELŚ

Podnikatel provozující jednoosobovou podnikatelskou činnost (tento paragraf se nevztahuje na obchodní společnosti) je chráněn ochranou stanovenou zákonem o právech spotřebitelů za předpokladu, že smlouva, kterou uzavírá s Prodejcem, je přímo spojena s jeho podnikatelskou činností, ale z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro něj nemá charakter profesní, který vyplývá zejména z předmětu jím provozované podnikatelské činnosti.

Osoba provozující podnikatelskou činnost, o níž je řeč v odst. 1 tohoto paragrafu, je chráněna pouze v rozsahu:

nedovolených smluvních ujednání,

odpovědnosti z titulu nesouladu Produktu s dohodou,

práva odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku,

pravidel týkajících se smlouvy o dodávání digitálního obsahu nebo digitální služby.

Podnikatel, o němž je řeč v odst. 1 tohoto paragrafu, ztrácí práva z titulu ochrany spotřebitelů v případě, kdy Smlouva o prodeji, kterou uzavřel s Prodejcem, má profesní charakter, který je ověřován na základě zápisu tohoto podnikatele v Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti Polské republiky zejména uvedených tam kódů Polské klasifikace činností.

Podnikatelé, o nichž je řeč v odst. 1 tohoto paragrafu, nejsou chráněni institucionální ochranou zajištěnou pro Spotřebitele okresními zástupci práv spotřebitelů stejně jako Prezidentem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

§ 11 DRUH A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

Poskytovatel služeb umožňuje prostřednictvím Obchodu využívání Elektronických služeb, jako jsou:

uzavírání Smluv o prodeji Produktu,

vedení Účtu v Obchodě,

Systém hodnocení.

Poskytování Elektronických služeb Uživatelům služeb v Obchodě probíhá na podmínkách stanovených v Řádu.

Poskytovatel služeb má právo umisťovat na internetové stránce Obchodu reklamní obsah. Tyto obsahy tvoří integrální součást Obchodu a prezentovaných v něm materiálů.

§ 12 PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLOUV O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

Poskytování Elektronických služeb definovaných v § 11 odst. 1 Řádu Poskytovatelem je bezplatné.

Období, na které je smlouva uzavřena:

smlouva o poskytování Elektronické služby spočívající v umožnění podání Objednávky v Obchodě se uzavírá na dobu určitou a končí v okamžiku podání Objednávky nebo ukončení jejího podávání Uživatelem služeb,

smlouva o poskytování Elektronické služby spočívající ve vedení Účtu v Obchodě se uzavírá na dobu neurčitou. Uzavření smlouvy nastává ve chvíli odeslání Uživatelem služeb vyplněného Registračního formuláře,

smlouva o poskytování Elektronické služby spočívající ve využívání Systému hodnocení se uzavírá na dobu určitou a končí v okamžiku zveřejnění hodnocení nebo ukončení využívání této služby Uživatelem služeb.

Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s teleinformatickým systémem, kterým se Poskytovatel služeb řídí:

počítač (nebo mobilní zařízení) s přístupem k internetu,

přístup k elektronické poště,

internetový prohlížeč,

zapnutí Cookies a Javascriptu v internetovém prohlížeči.

Uživatel služeb je povinen využívat Obchod způsobem v souladu se zákonem a dobrými mravy s ohledem na respektování osobních práv a práv duševního vlastnictví třetích osob.

Uživatel služeb je povinen zadávat údaje odpovídající skutečnému stavu.

Uživateli služeb je zakázáno poskytovat obsah nezákonné povahy.

§ 13 REKLAMACE SOUVISEJÍCÍ S POSKYTOVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

Reklamace související s poskytováním Elektronických služeb prostřednictvím Obchodu může Uživatel služeb podávat prostřednictvím elektronické pošty na adrese: sklep@bwcompany.pl

V uvedené e-mailové zprávě je třeba uvést co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku nesrovnalosti a kontaktní údaje. Poskytnuté informace výrazně usnadní a urychlí vyřízení reklamace Poskytovatelem služeb.

Vyřízení reklamace Poskytovatelem služeb probíhá okamžitě, nejpozději však do 14 dní od okamžiku nahlášení.

Odpověď Poskytovatele služeb na reklamaci je zasílána na e-mailovou adresu Uživatele služeb uvedenou v reklamačním oznámení nebo jiným Uživatelem služeb určeným způsobem.

§ 14 PODMÍNKY UKONČENÍ SMLOUV O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

Výpověď smlouvy o poskytování Elektronické služby:

výpovědi může podléhat smlouva o poskytování Elektronické služby spočívající ve vedení Účtu,

Uživatel služeb může smlouvu vypovědět s okamžitou platností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení prostřednictvím elektronické pošty na adrese: sklep@bwcompany.pl nebo smazáním Účtu,

Poskytovatel služeb může smlouvu o poskytování Elektronické služby spočívající ve vedení Účtu vypovědět v případě, kdy Uživatel služeb poruší Řád, zejména pokud poskytuje obsah nezákonné povahy po neúspěšném předchozím výzvě k ukončení porušení s určením příslušné lhůty. Smlouva v takovém případě zaniká po uplynutí 7 dnů od dne podání prohlášení o výpovědi (výpovědní lhůta),

výpověď vede k ukončení právního vztahu s účinkem do budoucna.

Poskytovatel služeb a Uživatel služeb mohou smlouvu o poskytování Elektronické služby ukončit kdykoliv prostřednictvím dohody stran.

§ 15 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechny obsahy umístěné na internetové stránce na adrese www.bwcompanyshop.com jsou chráněny autorským právem a (s výhradou § 15 odst. 3 a prvků umisťovaných Uživateli služeb, využívaných na základě licence, převodu majetkových autorských práv nebo dovoleného užívání) jsou majetkem společnosti B&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIÁ zapsané do Rejstříku podnikatelů Soudem okresním pro Krakov-Střed ve Krakově, XII hospodářský oddíl Krajowego Rejestru Sądowego pod číslem KRS: 0000772290, místo provozování činnosti a adresa pro doručení: ul. Słowackiego 4D/2, 34-120 Andrychów, NIP: 5512638820, REGON: 382600445. Uživatel služeb nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou Poskytovateli služeb v důsledku používání jakéhokoli obsahu stránky www.bwcompanyshop.com bez souhlasu Poskytovatele služeb.

Jakékoliv použití kýmkoliv, bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele služeb, jakéhokoliv prvku tvořícího obsah a obsah stránky www.bwcompanyshop.com představuje porušení autorského práva náležícího Poskytovateli služeb a vyvolává odpovědnost občanskoprávní i trestněprávní.

Všechny obchodní názvy, názvy Produktů, názvy společností a jejich loga použitá na internetové stránce Obchodu na adrese www.bwcompanyshop.com patří jejich majitelům a jsou používána výhradně za účelem identifikace. Mohou být registrovanými obchodními značkami. Všechny materiály, popisy a fotografie prezentované na internetové stránce Obchodu na adrese www.bwcompanyshop.com jsou použity za účelem informování.

§ 16 ODPOVĚDNOST

Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby údaje dostupné v Obchodě byly kompletní a aktuální a prezentovány s náležitou pečlivostí, s ohledem na existující skutečnosti a právní okolnosti, v mezích dovolených zákonem.

Poskytovatel služeb plní všechny povinnosti požadované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a změně směrnice 2000/31/ES (akt o digitálních službách) a určuje kontaktní místo ve smyslu Aktu o digitálních službách (DSA) na místě svého sídla, o němž je řeč v § 2 tohoto Řádu.

Není povoleno umísťovat nezákonné obsahy prostřednictvím Obchodu (prostřednictvím komentářů, hodnocení atd.), stejně jako obsahy:

nesouvisející s tématem Obchodu,

bezdůvodně poškozující dobré jméno Poskytovatele služeb,

obsahující slova obecně považovaná za nevhodná,

propagující činnost konkurenční vůči Poskytovateli služeb.

V případě zveřejňování obsahů, o nichž je řeč v odst. 3, má Poskytovatel služeb možnost jejich moderace (odmítnutí publikace obsahů, degradace obsahů, odstranění obsahů, znemožnění přístupu k obsahům, omezení nebo vypnutí monetizace obsahů, pozastavení nebo uzavření účtu uživatele, pozastavení nebo ukončení poskytování služby uživateli).

V případě automatické moderace publikovaných uživateli obsahů prostřednictvím algoritmu, uživatelé neztrácejí právo odvolat se od rozhodnutí Poskytovatele služeb. Odvolat se lze prostřednictvím e-mailové adresy: sklep@bwcomapny.pl. Při odvolání je nutné stručně popsat vzniklý faktický stav a zdůvodnit důvody odvolání. Poskytovatel služeb posoudí odvolání způsobem uvedeným v předpisech Aktu o digitálních službách do 14 dní.

Uživatel služeb, který zjistí porušení pravidel popsaných v tomto paragrafu, má možnost nahlásit nelegální obsahy publikované v Obchodě prostřednictvím e-mailové adresy: sklep@bwcompany.pl.

Nahlášení, o němž je řeč v odst. 6, musí obsahovat následující prvky:

dostatečně odůvodněné vysvětlení důvodů, pro které Uživatel služeb tvrdí, že příslušné informace představují nelegální obsah;

jasné určení elektronické lokality informací uživatelem služeb, například přesná URL adresa nebo přesné URL adresy a případně další informace umožňující identifikaci nelegálního obsahu, odpovídající typu obsahu a konkrétnímu typu hostitelské služby;

jméno a příjmení nebo název a e-mailovou adresu uživatele služeb, který nahlášení podává, s výjimkou nahlášení týkajícího se informací považovaných za související s jedním z trestných činů, o nichž je řeč v článcích 3–7 směrnice 2011/93/EU;

prohlášení potvrzující, že uživatel služeb, který nahlášení podává, má v dobré víře za to, že informace a obvinění v něm obsažené jsou správné a kompletní.

Poskytovatel služeb potvrdí přijetí nahlášení, o němž je řeč v odst. 6 tohoto paragrafu, a informuje o pozitivním nebo negativním jeho posouzení bez zbytečného odkladu.

V případě, že je nahlášení, o němž je řeč v odst. 6, uznáno za oprávněné, Poskytovatel služeb, pokud je to možné, informuje Uživatele služeb odpovědného za porušení o faktu provedení moderace publikovaných jím obsahů spolu s požadovaným zdůvodněním.

V případě, že Poskytovatel služeb získá jakékoliv informace, které dávají základ podezření, že bylo spácháno, páchá se nebo může dojít ke spáchání trestného činu ohrožujícího život nebo bezpečnost osoby nebo osob, neprodleně informuje o svém podezření orgány činné v trestním řízení nebo soudní orgány spolu s odůvodněním svých podezření a předáním známých mu informací.

Poskytovatel služeb informuje Uživatele služeb o významných změnách Řádu.

Uživatelé služeb nesou plnou odpovědnost za porušení práva nebo škodu způsobenou jejich činností v Obchodě, zejména za poskytnutí nepravdivých údajů, zveřejnění neveřejných informací nebo jiných zákonem chráněných tajemství, porušení osobních práv nebo autorských práv a příbuzných práv, stejně jako zpracování osobních údajů Uživatelů služeb v rozporu s účely Obchodu nebo porušením zákona o ochraně osobních údajů.

Poskytovatel služeb se zavazuje, pokud je to možné, informovat Uživatele služeb předem o možných rušeních v provozu Obchodu, zejména o přerušeních přístupu.

Poskytovatel služeb vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil správné fungování Obchodu z hlediska formálního a právního.

Poskytovatel služeb bude zohledňovat veškeré změny právních předpisů a provádět aktualizace Obchodu v souladu s těmito změnami.

Aktualizace systému Obchodu bude prováděna Poskytovatelem služeb bez zatížení Uživatelů služeb dodatečnými náklady.

Poskytovatel služeb přijímá veškerá opatření za účelem ochrany údajů Uživatelů služeb.

Poskytovatel služeb není odpovědný vůči Uživatelům služeb, kteří jsou Podnikateli:

za jakékoliv škody a ztráty přímé nebo nepřímé (včetně škod z titulu ztráty zisku z provozování podnikání, přerušení v podnikání nebo ztráty obchodních informací a dalších majetkových škod), vzniklé v důsledku používání, nemožnosti použití nebo chybného fungování softwaru Obchodu, škody vzniklé v důsledku vypnutí nebo poruchy teleinformatičního systému, poruchy energetické sítě,

v souvislosti s nesprávným využíváním Obchodu Uživatelem služeb nejsoucím Konsumentem a nesprávným fungováním počítačového zařízení, počítačového softwaru nebo komunikačního systému, pomocí kterého se Uživatel služeb připojuje k systému Obchodu,

za případné škody vzniklé v důsledku chyb, poruch a přerušení v provozu Obchodu nebo způsobené nesprávným zápisem nebo čtením dat stahovaných Uživateli služeb,

za rušení v správném fungování Obchodu, stejně jako ztrátu údajů Uživatelů služeb nejsoucích Konsumenty vzniklých v důsledku působení vyšší moci nebo činnosti třetích osob,

za činnosti třetích osob spočívající v nezákonném využívání údajů a materiálů umístěných v Obchodě,

za nemožnost přihlášení do systému Obchodu způsobenou zejména kvalitou připojení, poruchou teleinformatičního systému nebo energetické sítě, chybnou konfigurací softwaru Uživatelů služeb nejsoucích Konsumenty,

za důsledky spojené se ztrátou hesla.

Uživatel služeb nese odpovědnost za poskytnutí e-mailové adresy, ke které nemá přístup, zejména nesprávné nebo náležící jinému subjektu.

§ 17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvy uzavírané prostřednictvím Obchodu jsou uzavírány v souladu s polským právem.

V případě nesouladu jakékoli části Řádu s platným právem, místo zpochybněného ustanovení Řádu se použijí příslušné předpisy polského práva.

Všechny spory vzniklé ze Smluv o prodeji mezi Obchodem a Klienty budou v první řadě řešeny cestou vyjednávání, s úmyslem přátelského ukončení sporu, s ohledem na zákon o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Pokud by to nebylo možné nebo by to bylo neuspokojivé pro kteroukoli ze stran, spory budou řešeny příslušným obecným soudem, v souladu s odst. 4 tohoto paragrafu.

Soudní řešení sporů:

případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem služeb (Klientem), který je zároveň Konsumentem nebo subjektem, o němž je řeč v § 10 Řádu, podléhají soudům příslušným podle předpisů občanského soudního řádu ze dne 17. listopadu 1964,

případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem služeb (Klientem), který není zároveų Konsumentem, o němž je řeč v § 9 Řádu, podléhají soudům příslušným vzhledem k sídlu Poskytovatele služeb.

Klient, který je Konsumentem, má rovněž právo využít mimosoudních způsobů řešení sporů, zejména prostřednictvím podání žádosti o zahájení mediace nebo žádosti o projednání věci rozhodčím soudem (žádost lze stáhnout na internetové stránce http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Seznam Stálých rozhodčích soudů spotřebitelů, které působí při Vojvodských inspektorátech obchodní inspekce, je dostupný na internetové stránce: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument může také využít bezplatné pomoci okresního (městského) zástupce spotřebitelů nebo společenské organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitelů. Mimosoudní uplatnění nároků po ukončení reklamačního řízení je bezplatné.

Konsument může pro přátelské vyřešení sporu podat stížnost prostřednictvím internetové platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.