Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu

WWW.BWCOMPANYSHOP.COM

§ 1 OBECNÉ USTANOVENÍ

Administrátorem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu www.bwcompanyshop.com je společnost B&W SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM zapsaná do rejstříku podnikatelů soudem SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII HOSPODÁŘSKÝ ODDÍL NÁRODNÍHO SOUDNÍHO REJSTŘÍKU pod číslem KRS: 0000772290. Základní kapitál: 280 000,00 ZŁ.

Místo podnikání a adresa pro doručování: ul. Słowackiego 4D/2, 34-120 Andrychów, NIP: 5512638820, REGON: 382600445, e-mailová adresa: sklep@bwcompany.pl, telefonní číslo: +48 506 175 899, dále jen „Administrátor“ a zároveň „Poskytovatel služeb“.

Osobní údaje shromažďované Administrátorem prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen GDPR.

Všechna slova nebo výrazy psané v textu této Zásady ochrany osobních údajů velkými písmeny jsou definována v souladu s jejich definicí uvedenou ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu www.bwcompanyshop.com.

§ 2 DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A ROZSAH SBĚRU ÚDAJŮ

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD. Administrátor zpracovává osobní údaje uživatelů obchodu www.bwcompanyshop.com v případech:

 • registrace účtu v obchodě za účelem vytvoření individuálního účtu a správy tohoto účtu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (provádění smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou v souladu s Obchodními podmínkami obchodu),
 • podání objednávky v obchodě za účelem provedení Kupní smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (realizace kupní smlouvy),
 • využití systému hodnocení za účelem umožnění zákazníkovi vyjádřit svůj názor na produkt zakoupený v obchodě a uzavřenou s prodejcem Kupní smlouvu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem podnikatele).

DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Uživatel služby poskytuje v případě:

 • Účtu: e-mailovou adresu,
 • Objednávky: jméno a příjmení, adresu, NIP, e-mailovou adresu, telefonní číslo,
 • Systému hodnocení: jméno a příjmení, e-mailovou adresu.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Osobní údaje uživatelů služby jsou uchovávány Administrátorem:

 • pokud je základem zpracování údajů provádění smlouvy, tak dlouho, jak je to nezbytné pro provádění smlouvy, a poté po dobu odpovídající době promlčení nároků.
 • Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, doba promlčení činí šest let, a pro nároky na periodické výkony a nároky související s podnikatelskou činností – tři roky,
 • pokud je základem zpracování údajů souhlas, tak dlouho, dokud není souhlas odvolán, a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době promlčení nároků, které může Administrátor uplatňovat a které mohou být vůči němu uplatňovány.

Při používání obchodu mohou být shromažďovány další informace, zejména: IP adresa přiřazená počítači uživatele služby nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.

Po vyjádření samostatného souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR mohou být údaje zpracovávány také za účelem zasílání obchodních informací elektronickou cestou nebo provádění telefonických hovorů za účelem přímého marketingu – v souladu s čl. 10 odst. 2 Zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou nebo čl. 172 odst. 1 Zákona ze dne 16. července 2004 – Telekomunikační zákon, včetně těch, které jsou prováděny v důsledku profilování, pokud uživatel služby vyjádřil příslušný souhlas.

Od uživatelů služby mohou být také shromažďována navigační data, včetně informací o odkazech a propojeních, na která se rozhodnou kliknout, nebo o jiných akcích prováděných v obchodě.

Právním základem takového druhu činnosti je oprávněný zájem Administrátora (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) spočívající ve zjednodušení využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou a ve zlepšení funkčnosti těchto služeb.

Poskytnutí osobních údajů uživatelem služby je dobrovolné.

Administrátor dbá na zvláštní péči o ochranu zájmů osob, kterých se údaje týkají, a zejména zajišťuje, že shromažďovaná data jsou:

 • zpracovávána v souladu se zákonem,
 • shromažďována pro vymezené, právně oprávněné účely a nepodléhají dalšímu zpracování nekompatibilnímu s těmito účely,
 • materiálně správná a adekvátní ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávána, a uchovávána ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je nezbytné pro dosažení účelu zpracování.

§ 3 POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uživatelů služby jsou předávány poskytovatelům služeb, které využívá administrátor při provozování obchodu, zejména:

 • subjektům provádějícím dodávku produktů,
 • poskytovatelům platebních systémů,
 • poskytovatelům systémů pro průzkumy názorů,
 • účetní kanceláři,
 • poskytovatelům hostingu,
 • dodavatelům softwaru umožňujícího provozování činnosti,
 • subjektům zajišťujícím mailingový systém,
 • dodavatelům softwaru potřebného k provozování internetového obchodu.

Poskytovatelé služeb (jako jsou uvedeni v bodě 1 tohoto paragrafu), kterým jsou osobní údaje předávány – v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech – buď postupují podle pokynů administrátora co do účelů a způsobů zpracování těchto údajů (zpracovatelé) nebo samostatně určují účely a způsoby jejich zpracování (správci).

Osobní údaje uživatelů služby jsou uchovávány výhradně na území Evropského hospodářského prostoru (EHP) s výhradou § 5 bod 5 a § 6 Zásad ochrany osobních údajů.


§ 4 PRÁVO KONTROLY, PŘÍSTUPU K VLASTNÍM ÚDAJŮM A JEJICH ÚPRAVY

Osoba, na kterou se údaje vztahují, má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo na jejich opravu, smazání, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat námitku, právo kdykoli odvolat souhlas bez vlivu na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním. Právní základy žádostí Klienta:

 • položka seznamu přístup k údajům – čl.
 • položka seznamu 15 GDPR, položka seznamu oprava údajů – čl.
 • položka seznamu 16 GDPR, položka seznamu smazání údajů (tzv. právo být zapomenut) – čl.
 • položka seznamu 17 GDPR, položka seznamu omezení zpracování – čl.
 • položka seznamu 18 GDPR, položka seznamu přenositelnost údajů – čl.
 • položka seznamu 20 GDPR, položka seznamu námitka – čl.
 • položka seznamu 21 GDPR, položka seznamu odvolání souhlasu – čl.
 • položka seznamu 7 odst. položka seznamu 3 GDPR.

Pro uplatnění práv uvedených v odstavci 2 můžete zaslat příslušnou e-mailovou zprávu na adresu: sklep@bwcompany.pl V případě, že v důsledku složité povahy žádosti nebo počtu žádostí Administrátor nebude moci žádosti vyhovět do jednoho měsíce, vyhoví jim do dalších dvou měsíců, přičemž Klienta předem informuje do jednoho měsíce od obdržení žádosti o plánovaném prodloužení lhůty a jejích důvodech.
Pokud zjistíte, že zpracování osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. hlavička

§ 5 SOUBORY „COOKIES“

 • Položka seznamu Webová stránka Správce používá soubory „cookies“.
 • položka seznamu Instalace souborů „cookies“ je nezbytná pro správné poskytování služeb na webových stránkách obchodu.
 • položka seznamu V souborech „cookies“ jsou obsaženy informace nezbytné pro správné fungování stránky a umožňují také vytváření obecných statistik návštěvnosti webové stránky.
 • položka seznamu Na stránkách jsou používány dva typy souborů „cookies“: „session“ a „persistentní“.
 • položka seznamu „Soubory cookies“ „session“ jsou dočasnými soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Klienta až do odhlášení (opuštění stránky), položka seznamu „Persistentní“ soubory „cookies“ jsou uloženy v koncovém zařízení Klienta po dobu stanovenou parametry souborů „cookies“ nebo do jejich smazání Klientem.
 • položka seznamu Správce využívá vlastní soubory cookies pro lepší pochopení interakce Klientů s obsahem stránky.
 • položka seznamu Soubory shromažďují informace o způsobu používání webové stránky Klientem, typu stránky, odkud byl Klient přesměrován, a počtu návštěv a délce času stráveného Klientem na webové stránce.
 • položka seznamu Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje Klienta, ale slouží k vytváření statistik používání stránky.
 • položka seznamu Správce také využívá externí soubory cookies ke sběru obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics (správce externích souborů cookies: Google LLC. se sídlem v USA).
 • položka seznamu Soubory cookies mohou být také využívány reklamními sítěmi (zejména sítí Google) k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým Klient používá obchod. položka seznamu K tomu mohou uchovávat informace o navigačním průchodu Klienta nebo délce pobytu na konkrétní stránce.
 • Klient má právo rozhodnout o přístupu souborů „cookies“ na svůj počítač: položka seznamu vybírat typy souborů cookies, na které dává souhlas s shromažďováním, hned po připojení na stránku obchodu a zobrazení zprávy o souborech cookies, položka seznamu změnit nastavení ve svém prohlížeči. položka seznamu Podrobné informace o možnostech a způsobech manipulace se soubory „cookies“ jsou také k dispozici v nastavení softwaru (internetového prohlížeče).

§ 6 DODATEČNÉ SLUŽBY VZTAHUJÍCÍ SE K AKTIVITĚ UŽIVATELE V OBCHODĚ

 • položka seznamu V obchodě jsou využívány tzv. položka seznamu sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociálních sítí.
 • položka seznamu Při zobrazení webové stránky www.bwcompanyshop.com obsahující takový zásuvný modul prohlížeč Klienta naváže přímé spojení se servery Facebooku, Instagramu, Twitteru a YouTube.
 • položka seznamu Obsah zásuvného modulu je přenášen přímo od daného poskytovatele služby do prohlížeče Klienta a integrován se stránkou.
 • položka seznamu Díky této integraci poskytovatelé služeb získávají informaci, že prohlížeč Klienta zobrazil webovou stránku www.bwcompanyshop.com, i když Klient nemá profil u daného poskytovatele služeb, nebo není u něj aktuálně přihlášen.
 • položka seznamu Taková informace (spolu s IP adresou Klienta) je přenášena prohlížečem přímo na server daného poskytovatele služeb (některé servery jsou umístěny v USA) a tam uložena.
 • položka seznamu Pokud se Klient přihlásí do jednoho z výše uvedených sociálních sítí, poskytovatel této služby bude moci přímo přiřadit návštěvu webové stránky www.bwcompanyshop.com k profilu Klienta v dané sociální síti.
 • položka seznamu Pokud Klient použije daný zásuvný modul např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo tlačítko „Sdílet“, příslušná informace bude rovněž přenesena přímo na server daného poskytovatele služeb a tam uložena.
 • Účel a rozsah sběru dat a jejich dalšího zpracování a využití poskytovateli služeb, jakož i možnost kontaktu a práva Klienta v tomto rozsahu a možnost nastavení pro ochranu soukromí Klienta jsou popsány v zásadách ochrany soukromí poskytovatelů služeb:
 • položka seznamu Pokud Klient nechce, aby sociální sítě přiřazovaly data shromážděná během návštěvy webové stránky www.bwcompanyshop.com přímo jeho profilu v dané síti, musí se před návštěvou webové stránky www.bwcompanyshop.com odhlásit z této služby. položka seznamu Klient může také zcela zabránit načtení zásuvných modulů na stránce pomocí příslušných doplňků pro prohlížeč, např. blokování skriptů pomocí „NoScript“.
 • položka seznamu Správce na svých stránkách využívá nástroje pro remarketing, tj. položka seznamu Google Ads. položka seznamu Jejich použití souvisí s využíváním souborů cookies společnosti Google LLC. položka seznamu týkající se služby Google Ads.
 • položka seznamu V rámci mechanismu pro správu nastavení souborů cookies má Klient možnost rozhodnout, zda bude Poskytovatel moci využívat Google Ads (správce externích souborů cookies: Google LLC. se sídlem v USA) ve vztahu k němu.

§ 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • položka seznamu Správce používá technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů odpovídající hrozbám a kategoriím údajů chráněných, zejména zabezpečuje údaje proti jejich neoprávněnému zpřístupnění, odcizení neoprávněnou osobou, zpracování v rozporu s platnými předpisy, a také proti jejich změně, ztrátě, poškození nebo zničení.
 • položka seznamu Správce poskytuje odpovídající technická opatření bránící získávání a modifikaci osobních údajů přenášených elektronickou cestou osobami neoprávněnými.
 • položka seznamu Ve věcech, které nejsou tímto Zásadami ochrany osobních údajů upraveny, se vztahují příslušné ustanovení GDPR a další příslušné právní předpisy polského práva.